Haderslev Whisky Laug

 

 

§ 1: Navn og hjemsted

Foreningen Haderslev Whisky Laug, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 24. maj 2000.

 

§ 2: Formål

Foreningens formål er at virke som forening for alle medlemmer der ynder at indtage Whisky, hvorfra i verden de måtte komme. Endvidere er det foreningens formål at fremme kendskabet til Whisky gennem foredrag og rejser. Minimum afholde 3 årlige smagninger, hvoraf den ene finder sted i forbindelse med afviklingen af generalforsamlingen.

 

§ 3: Medlemskab

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

 

§ 4 Indmeldelse.

Indmeldelse kan kun ske ved anbefaling af medlem. Først efter godkendelse af bestyrelsen og betalt kontingent, kan der deltages i foreningens arrangementer.

 

§ 5: Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til Formanden eller Kassererne, endvidere sker udmeldelse automatisk ved manglende kontingentindbetaling.

 

§ 6: Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

 

§ 7 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod tonen i foreningen. En sådan udelukkelse behandles af bestyrelsen.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sa­gen afgøres på førstkommende generalforsamling, og al dette sættes på dagsorden som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majori­tet som ved en ændring af foreningens vedtægter.

 

§ 8 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingens er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær ge­neralforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Generalforsam­lingen gennemføres før smagningen. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel på mail eller sms til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden. Desuden offentliggøres dagsorden på hjemmesiden.

Årets reviderede regnskab kan inden generalforsamlingen rekvireres hos kassereren

 

Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingent restance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

 

.§ 9 Dagsorden

v  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

v  Valg af dirigent og referent

v  Formandsberetning til godkendelse.

v  Forlæggelse af regnskab godkendelse.

v  Fastlæggelse af kontingent.

v  Behandling af indkomne forslag.

v  Valg i henhold til § 12

v  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

v  Valg af revisor og revisorsuppleant

v  Eventuelt.

 

§ 10 Generalforsamlingens ledelse m.v.,

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Be­slutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og forenin­gens opløsning kvalificeret majoritet jf. §17.

Fraværende og valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn om. at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

Afstemning skal, såfremt et medlem forlanger det, foretages skriftligt.

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger.

 

§ 11: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 12 Bestyrelse - Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltståen­de opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til ved­tægterne.

Valg: Formanden vælges på lige år og direkte på generalforsamlingen.

Kassereren vælges på generalforsamlingen på ulige år.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med 2 på ulige år og 1 på lige år.

Forslag til valg kan gives mundtligt, dog hvis et medlem ønsker skriftlig forslag, skal det være skriftligt.

Bestyrelsen består af formand, kasserer samt yderligere 3 medlemmer.

 

§ 13: Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer, heriblandt formanden er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner over kr. 1000,- kræves dog underskrift af formanden og kassereren i foreningen.

 

 § 14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal senest 3 uger før generalforsamlingen afgive driftsregnskab og status til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

 

§ 15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisor­suppleant -jf. § 9.

Revisoren skal gennemgå det samlede regnskab og påse, af beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning.

Revisoren har til enhver tid adgang til af efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 16: Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 17 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en I dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forsalget. Beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal medlem­mer der er tilstede.

Ved foreningens opløsning realiseres værdierne og overskud føres tilbage til medlemmerne.

 

Haderslev den 15. april 2016.

 

forside